Information


หลักสูตรระดับปริญญาตรี
เรียนเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด

หลักสูตรระดับปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ส่วนคณะอื่นๆเรียนเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คณะทางด้านสายวิทยาศาสตร์เรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะทางด้านสายศิลป์เรียนเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น


News


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก
แบบสมัครตรงซึ่งไปศึกษาที่สถาบันสอนศึกษา
ภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตไกที่ประเทศญี่ปุ่น
(โดยไม่ต้องเรียนที่พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เดือนมีนาคม ถึง
วันที่ 10 เดือนเมษายน 2561

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่สำนักงานโตไกทั้งที่ตึก Fico Place (อโศก) หรือที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสามารถมาขอดูหลักฐาน ในการสมัครเรียนได้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย
โตไกทั้งสองแห่งได้เช่นกัน

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
02-661-7161, 02-329-8158 หรือ
info@u-tokaiasean.com

ข่าวที่1
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครทุน Innovate Asia ของJICA
ในระดับปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยโตไก
ในตอนนี้ได้เริ่มเปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2561
(ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)
โดยผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ มาที่
อีเมล์ innovativeasia@tsc.u-tokai.ac.jp และ
CC มาที่ info@u-tokaiasean.com ด้วย

ส่วนรายละเอียดเอกสารการรับสมัคร การโหลดใบสมัคร สามารถดูได้ที่ www.tokai-international.jp

ข่าวที่ 2
เปิดรับผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น Twinning
Program เพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไกรุ่นที่ 26
เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2561

หลักฐานที่ต้องส่งมาที่สำนักงานฯ พร้อมใบสมัคร คือ
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ค่าสมัคร 100 บาท

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02-661-7161 (อโศก),
02-329-8158(KMITL) หรือ info@u-tokaiasean.com