ระบบทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยโตไกให้ทุนการศึกษาที่เป็นของมหาวิทยาลัยเอง  โดยให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนโดยทุนส่วนตัวและใช้วีซ่านักศึกษาต่างชาติ  พร้อมกับเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและผลการเรียนยอดเยี่ยม ประเภทของทุนการศึกษามีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

 

นักศึกษาใหม่ (ตารางนี้คือกำหนดการของปี 2018)

ชื่อทุนการศึกษา

รายละเอียด

ประเภท

ของทุน

จำนวนเงินของทุนการศึกษา

(จำนวนที่ให้)

(กองทุน Shigeyoshi Matsumae)

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ลดค่าเล่าเรียน 1 ปีให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสอบเข้ายอดเยี่ยม 

ไม่ต้องใช้คืน

(ลดค่าเล่าเรียน)

ลดค่าแรกเข้า  ค่าเล่าเรียน ค่าบริหารการศึกษา  ค่าบำรุงอาคาร

ทุนการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ

ลดค่าเล่าเรียน 1 ปีให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีคะแนนสอบเข้าเรียนต่อยอดเยี่ยม

ไม่ต้องใช้คืน

(ลดค่าเล่าเรียน)

ภาคการศึกษาละ 150,000 เยน

(ปีละ 300,000 เยน)

 

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ตารางนี้คือกำหนดการของปี 2018)

ชื่อทุนการศึกษา

รายละเอียด

ประเภท

ของทุน

จำนวนเงินของทุนการศึกษา

(จำนวนที่ให้)

(กองทุน Shigeyoshi Matsumae)

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ลดค่าเล่าเรียน 1 ปีให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุด  ซึ่งจะพิจารณาจากพฤติกรรมและผลการเรียนของภาคการศึกษาก่อน  นอกจากนี้จะพิจารณาทุกภาคการศึกษาด้วย

ไม่ต้องใช้คืน

(ลดค่าเล่าเรียน)

ลดค่าเล่าเรียน ค่าบริหารการศึกษา 

ค่าบำรุงอาคาร  ซึ่งจะให้ทุนตามความเหมาะสม

ทุนการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ

ลดค่าเล่าเรียน 1  ปีให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งพิจารณาจากพฤติกรรมและผลการเรียนของภาคการศึกษาก่อน  นอกจากนี้จะพิจารณาทุกภาคการศึกษาด้วย

ไม่ต้องใช้คืน

(ลดค่าเล่าเรียน)

ภาคการศึกษาละ 150,000 เยน

 

 

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีนอกจากทุนที่กล่าวไปข้างต้นนี้

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตไก มหาวิทยาลัยโตไกให้ทุนการศึกษาที่เป็นของมหาวิทยาลัยเอง  โดยให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ยอดเยี่ยมในอนาคต

 (ตารางนี้คือกำหนดการของปี 2018)

ชื่อทุนการศึกษา

รายละเอียด

ประเภท

ของทุน

จำนวนเงินของทุนการศึกษา

(จำนวนที่ให้)

ทุนการศึกษาปริญญาตรี (ประเภทที่ 1)

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุด  โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลการเรียนของภาคการศึกษาก่อน  ซึ่งจะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) นอกจากนี้  ต้องสมัครทุนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา  ตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง  จนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ไม่ต้อง

ใช้คืน

 

ภาคการศึกษาละ 200,000 เยน

 

ทุนการศึกษาปริญญาตรี (ประเภทที่ 2)

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและผลการเรียนของภาคการศึกษาก่อน  ซึ่งจะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์)นอกจากนี้  ต้องสมัครทุนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา  ตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง  จนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ไม่ต้อง

ใช้คืน

ภาคการศึกษาละ 100,000 เยน

 

ทุนการศึกษา Work Study

ทุนการศึกษาที่จะให้ทำงานในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย  โดยให้แก่นักศึกษาที่มีความยากลำบากในการเรียน ที่มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและผลการเรียนยอดเยี่ยม

ไม่ต้อง

ใช้คืน

เดือนละ 25,000 เยน

(ปีละ 300,000 เยน)

ทุนการศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุด  พร้อมกับมีพฤติกรรมและผลการเรียนยอดเยี่ยม  และต้องได้รับอนุญาตให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตไก

 

ไม่ต้อง

ใช้คืน

ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่สังกัด(ศึกษา)อยู่ก่อนมาแลกเปลี่ยน

ทุนการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความพยายามและมีสำนึกในการทำความดี  โดยการมีโครงการที่ยอดเยี่ยมในแต่ละวิทยาเขต  เช่น  กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม  กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา  กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมอาสาสมัคร  เป็นต้น

 

ไม่ต้อง

ใช้คืน

คนเดียว : ไม่เกิน300,000  เยน

กลุ่ม : ไม่เกิน 500,000 เยน

ทุนการศึกษาเพื่อระลึกถึงการสถาปนา

(รายงานเพื่อระลึกถึงการสถาปนา)

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษายอดเยี่ยม  โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาในการนำเสนอรายงานที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์  ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ไม่ต้อง

ใช้คืน

รางวัลชนะเลิศ 100,000 เยน

รางวัลยอดเยี่ยม 50,000 เยน

ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 30,000 เยน

ทุนการศึกษาฉุกเฉิน

ให้ยืมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความยากลำบากในการเรียน  โดยต้องลงทะเบียนเรียนมากกว่า 5  ภาคการศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่เป็นเหยื่อจากภัยพิบัติ  เช่น  บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น  นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน  เช่น  ครอบครัวไม่มีรายได้เนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้ที่เป็นเสาหลักในครอบครัวเสียชีวิต

ให้ยืม

เงินเทียบเท่าหรือไม่เกินค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษา  ซึ่งจะจ่ายให้อย่างเหมาะสนในแต่ละภาคการศึกษา (ไม่เกิน 600,000 เยน) 

ในภาคการศึกษาถัดไป  อนุญาตให้ขอใหม่ได้โดยไม่เสียค่าดอกเบี้ย

ทุนการศึกษาให้ยืม Sato Kanezo

ให้ยืมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความยากลำบากในการเรียน   โดยเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะพยาบาลศาสตร์  และเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน  เช่น  ครอบครัวไม่มีรายได้เนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้ที่เป็นเสาหลักในครอบครัวเสียชีวิต

ให้ยืม

ให้ยืมเงินโดยจำกัด

คณะแพทยศาสตร์

ปีละ 300,000   เยน

คณะพยาบาลศาสตร์

ปีละ 100,000 เยน

ไม่มีดอกเบี้ยและผลตอบแทน

ในระยะยาว

ทุนการศึกษา Mochiboshi

ให้ยืมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ  พร้อมกับเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและผลการเรียนยอดเยี่ยม  นอกจากนั้นต้องมีสุขภาพที่ดี 

ให้ยืม

เดือนละ 30,000 เยน

(ปีละ 360,000 เยน)

 

*  ทุนการศึกษาตามตารางข้างต้น  เช่น  ทุนการศึกษาปริญญาตรี,  ทุนการศึกษา Work Study,  ทุนการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง,  ทุนการศึกษาเพื่อระลึกถึงการสถาปนา  (รายงานเพื่อระลึกถึงการสถาปนา),  ทุนการศึกษาฉุกเฉิน,  ทุนการศึกษาให้ยืม  Sato Kanezo  และทุนการศึกษา Mochiboshi  มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผู้ที่สมัครเข้ามา  สำหรับระยะเวลาที่รับสมัคร  จะแจ้งโดยการติดประกาศหลังจากลงทะเบียน

    ทุนการศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ  มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกโดยพิจารณาจากรายละเอียด  เช่น  กิจกรรม  ความประพฤติและผลการเรียน  เป็นต้น

*  นอกจากทุนการศึกษาตามตารางข้างต้น  ก็ยังมีทุนการศึกษาที่ให้แก่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกและทุนการศึกษาด้านกีฬา  เป็นต้น