อัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท ป การศึกษา 2023
เยน
  -    
-
   
 


  

830,200 830,200 830,200 830,200 1,080,200 1,030,200 923,200 1,008,200 923,200
630,200 630,200 630,200 630,200 880,200 830,200 723,200 808,200 723,200
1,460,400 1,460,400 1,460,400 1,460,400 1,960,400 1,860,400 1,646,400 1,816,400 1,646,400
เยน
-  -  -

    
    

 
 
990,200 1,008,200 1,008,200 1,008,200 1,008,200 1,008,200 1,008,200 1,008,200
790,200 808,200 808,200 808,200 808,200 808,200 808,200 808,200
1,780,400 1,816,400 1,816,400 1,816,400 1,816,400 1,816,400 1,816,400 1,816,400
อัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอก ป การศึกษา 2023
เยน
  
-   -  -

   

1,011,200 1,011,200 926,200 833,200 833,200 833,200 833,200 1,464,200
811,200 811,200 726,200 633,200 633,200 633,200 633,200 1,164,200
811,200 811,200 726,200 633,200 633,200 633,200 633,200 1,164,200
2,633,600 2,633,600 2,378,600 2,099,600 2,099,600 2,099,600 2,099,600
1,164,200
4,956,800
หมายเหตุ
1.   1 
2. 

/
/
1
 2
1
/
2
 2
1
2

2
3
 3
 4
4