อัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ป การศึกษา 2023
เยน
        
/     
 
, 


 ,
1,475,200 1,475,200 1,475,200 1,475,200 1,475,200 1,528,200 1,486,200 1,486,200 1,486,200 1,486,200 1,475,200 1,209,200 1,366,200
1,207,000 1,218,000 1,218,000 1,207,000 1,207,000 - 1,218,000 - - 1,218,000 - - 1,148,000
1,207,000 1,218,000 1,218,000 1,207,000 1,207,000 - 1,218,000 - - 1,218,000 - - 1,148,000
1,207,000 1,218,000 1,218,000 1,207,000 1,207,000 - 1,218,000 - - 1,218,000 - - 1,148,000
5,096,200 5,129,200 5,129,200 5,096,200 5,096,200 - 5,140,200 - - 5,140,200 - - 4,810,200
เยน
      
/
    
        
     
1,613,200 1,914,200 1,613,200 1,613,200 1,613,200 1,613,200 1,694,200 1,604,200 1,493,200 1,533,200 1,528,200 1,576,200 1,528,200
1,345,000 1,746,000 1,345,000 - 1,345,000 1,345,000 - 1,275,000 1,275,000 1,316,000 - 1,324,000 1,269,000
1,345,000 1,746,000 1,345,000 - 1,345,000 1,345,000 - 1,275,000 1,275,000 1,275,000 - 1,269,000 1,269,000
1,345,000 1,746,000 1,345,000 - 1,345,000 1,345,000 - 1,275,000 1,275,000 1,275,000 - 1,269,000 1,269,000
5,648,200 7,152,200 5,648,200 - 5,648,200 5,648,200 - 5,429,200 5,318,200 5,399,200 - 5,438,200 5,335,200
เยน
 หมายเหตุ
/

1. 2 
- 
North Dagota 91,581 


1,528,200 1,638,200 6,473,200 2. 1 
1,218,000 1,345,000 5,769,000 3. 
1,218,000 1,345,000 5,769,000
1,218,000 1,345,000 5,769,000
5,763,200
5,763,200
5,182,200 5,673,200 35,306,600


1
2
2
1

4
3





4


3

5
6


1
2
3
4