อัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ป การศึกษา 2024
เยน
        
/     
 
, 


 ,
1,475,200 1,475,200 1,475,200 1,475,200 1,475,200 1,528,200 1,486,200 1,486,200 1,486,200 1,486,200 1,475,200 1,209,200 1,366,200
1,257,000 1,257,000 1,257,000 1,257,000 1,257,000 1,310,000 1,268,000 1,268,000 1,268,000 1,268,000 1,257,000 991,000 1,148,000
1,257,000 1,218,000 1,218,000 1,207,000 1,207,000 1,310,000 1,218,000 1,218,000 1,268,000 1,218,000 1,218,000 991,000 1,148,000
1,257,000 1,218,000 1,218,000 1,207,000 1,207,000 1,310,000 1,218,000 1,218,000 1,268,000 1,218,000 1,218,000 991,000 1,148,000
5,246,200 5,168,200 5,168,200 5,146,200 5,146,200 5,458,200 5,190,200 5,190,200 5,290,200 5,190,200 5,168,200 4,182,200 4,810,200
เยน
      
/
    
        
     
1,613,200 1,914,200 1,613,200 1,613,200 1,613,200 1,613,000 1,694,200 1,604,200 1,493,200 1,533,200 1,528,200 1,576,200 1,528,200
1,395,000 1,696,000 1,395,000 1,395,000 1,395,000 1,395,000 1,476,000 1,386,000 1,275,000 1,316,000 1,310,000 1,365,000 1,310,000
1,345,000 1,746,000 1,345,000 1,345,000 1,345,000 1,345,000 1,476,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,310,000 1,269,000 1,269,000
1,345,000 1,746,000 1,345,000 1,345,000 1,345,000 1,345,000 1,476,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,310,000 1,269,000 1,269,000
5,698,200 7,102,200 5,698,200 5,698,200 5,698,200 5,698,000 6,122,200 5,540,200 5,318,200 5,399,200 5,458,200 5,479,200 5,376,200
เยน
 หมายเหตุ
/

1. 2 
- 
North Dagota 91,581 


1,528,200 1,638,200 6,473,200 2. 1 
1,310,000 1,420,000 5,769,000 3. 
1,218,000 1,345,000 5,769,000
1,218,000 1,345,000 5,769,000
5,763,200
5,763,200
5,274,200 5,748,200 35,306,600
5
6


1
2
3
4





4


3



1
2
2
1

4
3